Periodieke gift


perdiodieke gift

Formulier Overeenkomst – Periodieke Gift

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.

Een gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
  • de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
  • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
  • de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.
ANBI-status

Download hier de modelovereenkomst – Periodieke gift